มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LGS262
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 2 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
403-323 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 2 3 อ.นพวัลภ์  มงคลศรี
403-333 กฎหมายสำหรับการบริหารท้องถิ่น 2 3 อ.สุทธิชัย  รักจันทร์
403-336 การบริหารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ 2 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
403-338 องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 2 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 2 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
92
 


View PagesFirstPreviousNextLast