มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LGS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 10 3 อ.พาฝัน  รัตนะ
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 3
401-102 การเมืองการปกครองไทย 2 3
403-201 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
91
 


View PagesFirstPreviousNextLast