มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LGS162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
403-336 การบริหารเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงอนุรักษ์ 2 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
403-338 องค์การและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 2 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
403-414 สัมมนาการบริหารท้องถิ่น 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
403-422 ภาวะผู้นำ 2 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
403-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
90
 


View PagesFirstPreviousNextLast