มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LG163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 1 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 5 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
100-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2 3 ผศ.ดร.นุกูล  ชิ้นฟัก
100-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 2 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 6 3 อ.ณัฐพล  รุจิเรืองโรจน์
401-102 การเมืองการปกครองไทย 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 3 อ.อับดุลเราะมัน  มอลอ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
89
 


View PagesFirstPreviousNextLast