มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LG161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 9 2 อ.จิตกรี  บุญโชติ
401-429 กฎหมายอาญา 2 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
401-430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 1 3 ผศ.วรา  บุญพันธ์
401-444 การศึกษากระบวนการงานยุติธรรม 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
403-208 พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ 1 3 อ.นพวัลภ์  มงคลศรี
403-310 แรงงานสัมพันธ์ 1 3 อ.ไกรษร  วงศ์พรัด
403-434 วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม 1 3 อ.หมัดเฟาซี  รูบามา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
86
 


View PagesFirstPreviousNextLast