มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LG160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-444 การศึกษากระบวนการงานยุติธรรม 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 1 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
403-305 ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารงานท้องถิ่น 1 3 อ.นพวัลภ์  มงคลศรี
403-323 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 1 3 อ.นพวัลภ์  มงคลศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
85
 


View PagesFirstPreviousNextLast