มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LAS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-403 การคิดอย่างเป็นระบบ 3 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 15 3
100-442 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
301-110 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 2 3 อ.ธีรชญาน์  ศิริชัชวาลวงศ์
301-110 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 2 3 รศ.ณัฐพงศ์  โปษกะบุตร
301-212 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 2 3 ผศ.วรา  บุญพันธ์
301-215 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 2 2 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
83
 


View PagesFirstPreviousNextLast