มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LAS163-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-422 การปรับตัวทางสังคม 3 3 อ.ธีรชญาน์  ศิริชัชวาลวงศ์
100-442 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 3 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
301-219 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 2 2 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
301-219 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 2 2 อ.ชัยยุทธ  วัชรานนท์
301-221 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2 2 รศ.ดร.พรชัย  สุนทรพันธ์
301-222 กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ 1 3 อ.ปูชิตา  ชูเชิดปานรังษี
301-223 กฎหมายลักษณะครอบครัว 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
301-225 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 1 2 ผศ.วรา  บุญพันธ์
301-225 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 1 2 รศ.สุจินตนา  ชุมวิสูตร
301-316 ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี 2 2 อ.ประคอง  เตกฉัตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
84
 


View PagesFirstPreviousNextLast