มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LA163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-403 การคิดอย่างเป็นระบบ 2 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 2 3 ดร.Khin Sandar  Kyaw
100-442 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 2 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
301-110 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 1 3 รศ.ณัฐพงศ์  โปษกะบุตร
301-110 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 1 3 อ.ธีรชญาน์  ศิริชัชวาลวงศ์
301-212 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป 1 3 ผศ.วรา  บุญพันธ์
301-215 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 1 2 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
79
 


View PagesFirstPreviousNextLast