มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LA162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
301-205 เอกเทศสัญญา 2 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
301-205 เอกเทศสัญญา 2 1 3 อ.ธีรศักดิ์  เงยวิจิตร
301-210 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย 1 2 รศ.ดร.พรชัย  สุนทรพันธ์
301-301 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท 1 3 อ.ปูชิตา  ชูเชิดปานรังษี
301-302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน 1 2 ผศ.วรา  บุญพันธ์
จำนองและจำนำ
301-302 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน 1 2 รศ.สุจินตนา  ชุมวิสูตร
จำนองและจำนำ
301-307 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
301-312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1 3 อ.เชิดพงศ์  จินดาสุวรรณ์
301-312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 1 3 อ.ชัยยุทธ  ศรีจำนงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
78
 


View PagesFirstPreviousNextLast