มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
LA161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 7 2 อ.ธีรชญาน์  ศิริชัชวาลวงศ์
301-217 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 1 2 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
301-217 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด 1 2 อ.ชัยยุทธ  วัชรานนท์
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1 3 ผศ.วรา  บุญพันธ์
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 1 3 ศ.จรัญ  ภักดีธนากุล
301-309 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 1 2 อ.ประคอง  เตกฉัตร
301-405 กฎหมายปกครอง 1 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
301-468 กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน 1 2 อ.ทรงพล  ขาวผ่อง
301-468 กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน 1 2 อ.ธีรชญาน์  ศิริชัชวาลวงศ์
301-469 กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน 1 3 อ.ธีรชญาน์  ศิริชัชวาลวงศ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
77
 


View PagesFirstPreviousNextLast