มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ITC163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 2 3
100-118 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 1 3
100-442 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
501-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
75
 


View PagesFirstPreviousNextLast