มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ITC162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-116 แคลคูลัส 1 3
501-412 โครงงานพิเศษ 2 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
501-415 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
501-439 หัวข้อพิเศษ 3 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
502-411 การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ 1 3 อ.หทัยกาญจน์  วิริยะสมบัติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
74
 


View PagesFirstPreviousNextLast