มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IT261
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 อ.พาฝัน  ดูฮาเมลน์
204-201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
501-305 ระบบปฏิบัติการ 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
501-411 โครงงานพิเศษ 1 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
73
 


View PagesFirstPreviousNextLast