มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IT163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 2 3
100-118 คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 1 3
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 3 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
100-442 สิ่งแวดล้อมกับการดำเนินชีวิต 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
501-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
501-105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 อ.ณธัชสร  จุติสงขลา
501-201 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 1 3 ผศ.คณิดา  ไกรสันติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
72
 


View PagesFirstPreviousNextLast