มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IT162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-116 แคลคูลัส 1 3
204-201 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1 3 อ.วีนา  หาญณรงค์
204-204 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ 1 3 ผศ.คณิดา  ไกรสันติ
501-205 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  2 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
501-309 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  1 1 3 อ.จิตรพงษ์  เจริญจิตร
501-427 การประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
502-411 การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ 1 3 อ.หทัยกาญจน์  วิริยะสมบัติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
71
 


View PagesFirstPreviousNextLast