มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IT160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
501-429 สหกิจศึกษา 1 9 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
68
 


View PagesFirstPreviousNextLast