มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IT160ตกค้าง
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.อันสอด  หลับด้วง
100-245 การปรับตัวทางสังคม 6 2 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
501-305 ระบบปฏิบัติการ 1 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
501-411 โครงงานพิเศษ 1 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
501-427 การประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
502-411 การอ่านแผนที่และแปลภาพถ่ายทางอากาศ 1 3 อ.หทัยกาญจน์  วิริยะสมบัติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
69
 


View PagesFirstPreviousNextLast