มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IBM163-2
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-205 หลักการตลาด 1 3
700-213 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ศาสตรา  แก้วแพง
700-217 สถิติธุรกิจ 1 3 ดร.Khin Sandar  Kyaw
700-217 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.Rochelle  Shimray
704-203 การตลาดระหว่างประเทศ 1 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
67
 


View PagesFirstPreviousNextLast