มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IBM163-1
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-201 หลักการบัญชี 1 3
700-214 หลักการจัดการ 1 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
700-420 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 1 3 อ.Long  kim
700-440 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 อ.มิ่งขวัญ  จุลวรรณ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
66
 


View PagesFirstPreviousNextLast