มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IBM162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-202 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 3 ดร.Khin Sandar  Kyaw
700-204 การเงินธุรกิจ 1 3 อ.ชาญวุฒิ  ทองแกมแก้ว
700-213 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.ศาสตรา  แก้วแพง
700-217 สถิติธุรกิจ 1 3 ดร.Khin Sandar  Kyaw
700-217 สถิติธุรกิจ 1 3 อ.Rochelle  Shimray
704-203 การตลาดระหว่างประเทศ 1 3 อ.ณัชญ์ศมน  จิรังวรพจน์
704-401 การจัดการการส่งออก และการนำเข้า 1 3 อ.สุพัตรา  อารยพิทักษ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
65
 


View PagesFirstPreviousNextLast