มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
IBM161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
704-201 การค้าระหว่างประเทศ 1 3
704-207 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 3 อ.Long  kim
704-304 การเงินและการธนาคาร 1 3
704-307 การตลาดบริการระหว่างประเทศ 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
64
 


View PagesFirstPreviousNextLast