มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
GS163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 8 3 อ.ณธัชสร  จุติสงขลา
100-424 ความสมดุลของชีวิต 2 3 อ.อันสอด  หลับด้วง
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 14 3 อ.เจกิตาน์  เจริญ
600-106 จิตวิทยาสำหรับครู 5 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 11 2 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
600-320 สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 5 3 อ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
609-102 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 3 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
609-103 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสําหรับครูวิทยาศาสต 1 2 ดร.อานอบ  คันฑะชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
61
 


View PagesFirstPreviousNextLast