มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
GD.CI.663
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-523 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 6 3 รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 6 3 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 6 3 ดร.ตรัยภูมินทร์  ตรีตรีศวร
902-602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 6 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
60
 


View PagesFirstPreviousNextLast