มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
GD.CI.563
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-523 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 5 3 ดร.เรวดี  เชาวนาสัย
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 5 3 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 5 3 ผศ.พล  เหลืองรังษี
902-602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 5 3 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
59
 


View PagesFirstPreviousNextLast