มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
GD.CI.463
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-523 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 4 3 ดร.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 4 3 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4 3 รศ.ทัศนีย์  ประธาน
902-602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 4 3 อ.พรเพ็ญ  อำนวยกิจ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
58
 


View PagesFirstPreviousNextLast