มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
GD.CI.363
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-523 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 3 3 ดร.สุดาพร  ทองสวัสดิ์
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 3 ดร.ชุติมา  ทัศโร
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 3 รศ.ทัศนีย์  ประธาน
902-602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 3 3 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
57
 


View PagesFirstPreviousNextLast