มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
GD.CI.263
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-523 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 2 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 2 3 ดร.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2 3 ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ
902-602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 2 3 รศ.ทัศนีย์  ประธาน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
56
 


View PagesFirstPreviousNextLast