มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
GD.CI.163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
902-523 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 1 3 ดร.เชาวนี  แก้วมโน
902-525 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 1 3 ดร.ชุติมา  ทัศโร
902-529 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 1 3 ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ
902-602 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  1 1 3 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
55
 


View PagesFirstPreviousNextLast