มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
Ed.D.162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
906-601 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 1 3 รศ.ดร.วัน  เดชพิชัย
906-615 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุมคุณภาพการศึกษา 1 3 รศ.ดร.จรัส  อติวิทยาภรณ์
906-615 การวางแผนกลยุทธ์และการควบคุมคุณภาพการศึกษา 1 3 รศ.ดร.ประชุม  รอดประเสริฐ
906-616 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คุณธรรม จริยธรรมและจรรย 1 3 รศ.ดร.สุจิตรา  จรจิตร
906-616 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คุณธรรม จริยธรรมและจรรย 1 3 รศ.ดร.รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ
906-616 การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยใช้คุณธรรม จริยธรรมและจรรย 1 3 รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
906-701 ดุษฎีนิพนธ์ 1 12
906-702 ดุษฎีนิพนธ์ 1 6
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
54
 


View PagesFirstPreviousNextLast