มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ENG163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-400 การคิดเชิงคำนวณ 1 3 ดร.Khin Sandar  Kyaw
700-440 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 อ.มิ่งขวัญ  จุลวรรณ
700-447 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 0 อ.พิมพ์ณดา  เขมกุลนาถ
705-164 ทักษการอ่าน 2 1 3 อ.ฮากิม  สุดินปรีดา
705-166 ทักษะการเขียน 2 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
705-167 ทักษะการฟัง-พูด 1 1 3 อ.Eric  Allyn
705-169 ความเป็นครูและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
705-171 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 2 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
52
 


View PagesFirstPreviousNextLast