มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ENG162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-132 การคิดวิเคราะห์ 1 3 อ.ฮากิม  สุดินปรีดา
700-152 ภาษาอังกฤษ 2 1 3 อ.มิ่งขวัญ  จุลวรรณ
705-170 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 1 3
705-171 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 1 2 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
705-270 พลเมืองวิวัฒน์ 1 3 ดร.ชัดชม  รัศมีมณฑล
705-273 สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1 3 อ.Eric  Allyn
705-274 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
705-276 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 1 2 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
51
 


View PagesFirstPreviousNextLast