มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ENG161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
700-252 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาการเฉพาะด้าน 1 3 อ.กู้เกียรติ  พึงปิติพรชัย
700-253 ภาษาจีน 2 1 3 อ.ธิดารัตน์  น้อยสุวรรณ
705-251 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 1 3 อ.ฮากิม  สุดินปรีดา
705-262 นวนิยายอเมริกันและอังกฤษ 1 3 อ.Eric  Allyn
705-451 การพูดในที่สาธารณะ 1 3 อ.Eric  Allyn
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
50
 


View PagesFirstPreviousNextLast