มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
ENG160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
705-251 วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 1 3 อ.ฮากิม  สุดินปรีดา
705-307 การประกันคุณภาพเพื่อการจัดการการศึกษา 1 3 ดร.สุมนฑา  วงศ์งาม
705-365 การแปล 1 1 3 อ.ฮากิม  สุดินปรีดา
705-412 การสัมมนาคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นครู 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
705-415 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1 3 อ.ปิยดา  จิงวังสะ
705-449 การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบข้อผิดพลาด 1 3 ดร.สุมนฑา  วงศ์งาม
705-455 การศึกษาอิสระในหัวข้อทางภาษาอังกฤษ 1 3 อ.ฐิติพงศ์  เกตุอมร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
49
 


View PagesFirstPreviousNextLast