มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE363
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 5 3 อ.ธัชตะวัน  ชนะกูล
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 5 3 อ.Etienne  Vorster
600-106 จิตวิทยาสำหรับครู 3 3 อ.สุภาวดี  ธรรมรัตน์
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 8 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 8 2 อ.เขมินต์ธารากรณ์  บัวเพ็ชร
600-320 สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 3 3 อ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
607-102 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 3 3 ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต
607-103 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 3 3 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
607-103 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 3 3 อ.ณัฐกา  นาเลื่อน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
46
 


View PagesFirstPreviousNextLast