มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE362
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 7 3 ดร.ชุติมา  ทัศโร
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 7 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 7 2 อ.เขมินต์ธารากรณ์  บัวเพ็ชร
600-319 การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 3 3 ดร.นุรซีตา  เพอแสละ
600-319 การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 3 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
607-204 การจัดการเรียนรู้ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา 3 3 ผศ.ศุภฤกษ์  ทองประยูร
607-209 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 3 3 อ.ปิยวรรณ  ขอจิตต์เมตต์
607-209 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 3 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
607-310 การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูประถมศึกษา 3 3 อ.ปิยวรรณ  ขอจิตต์เมตต์
607-310 การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูประถมศึกษา 3 3 ดร.ฟาริดา  ซาชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
45
 


View PagesFirstPreviousNextLast