มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE263
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 4 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 4 3 อ.Etienne  Vorster
600-106 จิตวิทยาสำหรับครู 2 3 อ.สุภาวดี  ธรรมรัตน์
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 7 2 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
600-320 สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 2 3 อ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
607-102 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 2 3 ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต
607-103 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 2 3 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
607-103 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 2 3 อ.ณัฐกา  นาเลื่อน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
44
 


View PagesFirstPreviousNextLast