มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE262
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 6 3 ผศ.ดร.กฤตกาล  ฑปภูผา
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 2 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
600-319 การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 2 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
600-319 การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 2 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
607-204 การจัดการเรียนรู้ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา 2 3 อ.อรุณศักดิ์  พัฒนกุลอนันต์
607-209 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 2 3 อ.ปิยวรรณ  ขอจิตต์เมตต์
607-209 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 2 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
607-310 การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูประถมศึกษา 2 3 อ.ปิยวรรณ  ขอจิตต์เมตต์
607-310 การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูประถมศึกษา 2 3 ดร.ฟาริดา  ซาชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
43
 


View PagesFirstPreviousNextLast