มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE260
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 5 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
600-424 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 5 3 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
607-406 หน้าที่พลเมืองสำหรับครูประถมศึกษา 2 2 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
607-407 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 2 3 อ.เจกิตาน์  เจริญ
607-408 วรรณกรรมเยาวชน 2 3
607-409 การศึกษาพิเศษ 2 3 อ.ณัฐกา  นาเลื่อน
607-410 สัมมนาการประถมศึกษา 2 3 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
607-410 สัมมนาการประถมศึกษา 2 3 อ.สายสุดา  สุขแสง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
42
 


View PagesFirstPreviousNextLast