มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 3 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
100-441 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3 3 อ.Etienne  Vorster
600-106 จิตวิทยาสำหรับครู 1 3 รศ.ดร.นิรันดร์  จุลทรัพย์
600-108 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 2 ดร.อริสรา  บุญรัตน์
600-320 สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 1 3 อ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
607-102 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา 1 3 ดร.เฉลิมชัย  มนูเสวต
607-103 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 1 3 อ.ณัฐกา  นาเลื่อน
607-103 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา 1 3 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
41
 


View PagesFirstPreviousNextLast