มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.พงษ์สกร  รัตนภัทรกุล
100-445 นวัตกรรมดนตรีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
600-217 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 5 3 ผศ.ดร.กฤตกาล  ฑปภูผา
600-219 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5 2 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
600-319 การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 1 3 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
600-319 การวัดผล การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 1 3 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย
607-204 การจัดการเรียนรู้ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา 1 3 ผศ.ศุภฤกษ์  ทองประยูร
607-209 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
607-209 การจัดการเรียนรู้ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 1 3 อ.ปิยวรรณ  ขอจิตต์เมตต์
607-310 การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูประถมศึกษา 1 3 อ.ปิยวรรณ  ขอจิตต์เมตต์
607-310 การพูด และการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูประถมศึกษา 1 3 ดร.ฟาริดา  ซาชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
40
 


View PagesFirstPreviousNextLast