มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
600-311 คุณธรรม จริยธรรมในการเป็นครู 5 3 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
600-312 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา 1 3 อ.ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
600-313 การวัดผลและประเมินทางการศึกษา 1 3 ดร.นุรซีตา  เพอแสละ
607-302 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา 1 3 อ.ปิยวรรณ  ขอจิตต์เมตต์
607-305 ปฏิบัติการสอนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ 1 3 ดร.ชุติมา  ทัศโร
607-306 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา 1 3 อ.วิไลวรรณ  ปราณจันทร์
607-308 การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา 1 3
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
39
 


View PagesFirstPreviousNextLast