มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
EE160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 4 2 อ.สายสุดา  สุขแสง
600-424 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 4 3 อ.ศิริภา  จันทร์เกื้อ
607-406 หน้าที่พลเมืองสำหรับครูประถมศึกษา 1 2 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
607-407 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 1 3 อ.เจกิตาน์  เจริญ
607-408 วรรณกรรมเยาวชน 1 3 ผศ.ดร.เก็ตถวา  บุญปราการ
607-409 การศึกษาพิเศษ 1 3 อ.ณัฐกา  นาเลื่อน
607-410 สัมมนาการประถมศึกษา 1 3 ผศ.ดร.จุฑารัตน์  คชรัตน์
607-410 สัมมนาการประถมศึกษา 1 3 อ.สายสุดา  สุขแสง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
38
 


View PagesFirstPreviousNextLast