มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
CH163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 1 3 อ.อดิศักดิ์  หวานใจ
100-400 การคิดเชิงคำนวณ 2 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
503-102 ชีวเคมี 1 3 อ.ดลรวี  แวเยง
503-109 การสร้างเสริมสุขภาพจิต 1 3 อ.อรฤทัย  อับดุลหละ
503-113 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 1 3 อ.ดลรวี  แวเยง
503-138 การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 1 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
503-145 เคมี 1 3 ดร.อานอบ  คันฑะชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
35
 


View PagesFirstPreviousNextLast