มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
CH162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
503-106 โรคติดเชื้อและไร้เชื้อ 1 3 ดร.วไลพร  พราหมณ์ชู
503-107 สวัสดิศึกษาและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 3 อ.อรฤทัย  อับดุลหละ
503-114 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 3 ดร.สุทธิสา  ยาอีด
503-118 การจัดการสุขภาพบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน 1 3 อ.ดลรวี  แวเยง
503-119 การควบคุมโรค 1 3 อ.อดิศักดิ์  หวานใจ
503-132 การจัดการธุรกิจสุขภาพ 1 3 ดร.สิริลักษณ์  ทองพูน
503-145 เคมี 1 3 ดร.อานอบ  คันฑะชา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
34
 


View PagesFirstPreviousNextLast