มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
CH161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
503-116 กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และนิติเวช 1 3 ดร.วไลพร  พราหมณ์ชู
503-120 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 1 3 ดร.วไลพร  พราหมณ์ชู
503-120 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 1 3 อ.อรฤทัย  อับดุลหละ
503-120 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 1 3 อ.อดิศักดิ์  หวานใจ
503-120 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 1 3 ดร.สุทธิสา  ยาอีด
503-120 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 1 3 อ.ดลรวี  แวเยง
503-120 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 1 1 3 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
503-123 การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย 1 4 อ.อดิศักดิ์  หวานใจ
503-125 เภสัชสาธารณสุข 1 3 ดร.สุทธิสา  ยาอีด
503-139 คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 1 3 ดร.วไลพร  พราหมณ์ชู
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
33
 


View PagesFirstPreviousNextLast