มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
CH160
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
503-128 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 1 6 อ.ดลรวี  แวเยง
503-128 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 1 6 ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก
503-128 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 1 6 ดร.สุทธิสา  ยาอีด
503-128 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 1 6 อ.อดิศักดิ์  หวานใจ
503-128 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 1 6 อ.อรฤทัย  อับดุลหละ
503-128 การฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 3 1 6 ดร.วไลพร  พราหมณ์ชู
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
32
 


View PagesFirstPreviousNextLast