มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
CA163
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-403 การคิดอย่างเป็นระบบ 1 3 อ.วินิดา  หมัดเบ็ญหมาน
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 1 3 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 1 3 อ.จักรกฤษณ์  หมั่นวิชา
100-421 พลเมืองโลกในยุคดิจิทัล 1 3 อ.ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
801-108 ทักษะภาษาทางนิเทศศาสตร์ 1 3 อ.จิณัชญ์ดา  วิทยาพันธ์ประชา
801-112 เทคโนโลยีสื่อใหม่ 1 3 อ.ชิตพล  เอกสายธาร
801-115 แอนิเมชั่น 1 3 อ.พรหมศิริ  สว่างแข
801-118 การเขียนบทและการสร้างสรรค์สื่อ 1 3 อ.สินี  กิตติชนม์วรกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
30
 


View PagesFirstPreviousNextLast