มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
CA162
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 1 3 อ.อันสอด  หลับด้วง
801-225 ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์ 1 3 อ.จิณัชญ์ดา  วิทยาพันธ์ประชา
801-234 พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก 1 3 ผศ.เธียรชัย  พันธ์คง
801-239 การตัดต่อวิดีโอ 1 3 อ.ชูศักดิ์  นพถาวร
801-242 การสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล 1 3 ผศ.นิติยา  ศรีพูล
801-243 สุนทรียศาสตร์ 1 3 อ.พัฒนพงค์  ศรีน้อย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
29
 


View PagesFirstPreviousNextLast