มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2563
CA161
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-245 การปรับตัวทางสังคม 3 2 อ.สินี  กิตติชนม์วรกุล
801-315 การสื่อสารชุมชน 1 3 ผศ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-330 การวิจัยการสื่อสาร 1 3 ผศ.นิติยา  ศรีพูล
801-335 การสื่อข่าวในยุคดิจิทัล 1 3 ผศ.เจริญเนตร  แสงดวงแข
801-336 การถ่ายภาพ  2 1 3 อ.ชูศักดิ์  นพถาวร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
28
 


View PagesFirstPreviousNextLast